Lesson 5: Imperfect tense, Prepositions (Ընդ)

In this section, a basic analysis of the Imperfect Tense and Prepositions will be conducted. The new grammar will be practised in the scriptural reading of the biblical texts using morphological analysis of words.

Discussion of the homework (40 min): Students will explain the declination and conjugation system they have learned from the previous lesson. There will also be a discussion of the homework followed by questions/answers and an explanation of difficult passages.

Grammar 1: The Imperfect Tense (30 min)

The imperfect indicative is built from the same stem as the present indicative but makes no distinction between verbal stems ending in -ե or -ի. Therefore verbal pairs such as սիրեմ 'I love' and սիրիմ 'I am loved' lose their distinction in the imperfect. The conjugation is as follows.

 

-ու

1 sg.

սիրէի

կամէի

բառնայի

լնուի

2 sg.

սիրէիր

կամէիր

բառնայի

լնուիր

3 sg.

սիրէր

կամէր

բառնայր

լնոյր

1 pl.

սիրէաք

կամէաք

բառնայաք

լնուաք

2 pl.

սիրէիք

կամէիք

բառնայիք

լնուիք

3 pl.

սիրէին

կամէին

բառնային

լնուին

Exercise 1: Conjugate the following words (20 min)

 • Սկսանիլ - to begin
 • Ապրիլ - to live
 • Դառնալ - to become
 • Ընթեռնուլ - to read
 • Ըմպել - to drink
 • Զգենուլ - to wear
 • Զբօսնուլ - to walk

Exercise 2: Translate into English using the words in the brackets (20 min)

 • Մանուկն աճէր և զորանայր [child; to be strengthen]
 • Գնայր, գայր և ուտէր:
 • Վարեիք բազում և ժողովեիք սակաւ [to till; much; and; to gather; little]
 • Կամեին սպանանել զԱրտաշէս արքայ:
 • Իբրև արևն ջեռնոյր, հալէր [to be heated; to melt;  when]
 • Քանզի կոչէի և ոչ լսէիք [ because]

Exercise 3: Convert the following verbs  (Jean Francois R. Mondon, page 11), (20 min) 

Grammar 1: Preposition Ընդ (30 min)

Ընդ  + Acc:

Ընդ  + Abl.

 • at, on [side]
 • because of
 • from

Ընդ  + Instr.

 • ընդ հողով ― under the soil
 • ընդ ծառով ― under a tree
 • ընդ մահճաւք ― under the bed
 • ընդ երկնիւք ― under heaven

Exercise 4: Translate into English (20 min) 

 • Գամ ընդ քեզ  յաշխարհն քո։ 
 • Խառնեն  ջուր  ընդ գինի [wine]։
 • Ապա  հրաման տայր ընդ բազում երկիրս։
 • Յորժամ [when] ընթանան ընդ արևելս։ 
 • Եւ ես ընդ բանսն խռովիմ [get offended]։
 • Ուրախանամք ընդ այս։
 • Մտանել ընդ դուռն նեղ։ 
 • Ընկենուլ [ to throw out]  ընդ պատուհանն։
 •  Ընդ միտս իւր։ 
 •  Ընդ ամենայն տեղիս։ 

 Homework:  

 1. Exercise B: Translate the following into Classical Armenian (Jean Francois R. Mondon, page 11-12).
 2. Translate into English using the Calfa dictionary https://calfa.fr

Երկնէր երկին, երկնէր երկիր, երկնէր և ծովն ծիրանի: Բերէր ի տուն: Եւ թագաւորն Հայոց դառնայր ի մեծ կոտորածէն: Ի քէն ուսանէի: Ելանէր ի բլուր մի: Շատք յահէ մեռանէին: Շահաբաս հրամայէ տանել զնա ի տուն իւր: Բնակէաք առ ազգականս: Գնայր գայր եւ ուտէր: Իսկ նա կշտամբէր և յանդիմանէր զթագաւորն Արշակ: Մտանէ ընդ դուռն նեղ: Ընդ վազելն ծնանէր զմանուկն: Որդիքն Իսրայելի գնային ընդ ցամաք ի մէջ ծովուն:  Ընդ եղեգան փող ծուխ ելանէր: Յուլիոս Կեսար արկանէ զազգս բարբարոսաց ընդ հարկաւ: Ընդ յարկաւ իմով մտանիցես: Անցանեմք մեք ընդ հուր եւ ընդ ջուր: