Day 9 - The story of the snake and the sleeping man

On day 9 we will read the story of the sleeping man, the snake and the rider, explaining how fear can be of great cost, and how not to judge a book by its cover.

Discussion of homework (1 hour): in this section the students will read and translate verses from previous day’s poems followed by questions/answers and explanation of difficult passages.

Reading in Masnavi (2 to 2.5 hours): in this section the students will read the story of a sleeping man and the snake. Again in this story Rumi gives a perfect example of how fear can be an effective tool in the control of human beings. 

Question and discussion (30 min to 1 hour): in this part the students will be given an opportunity to ask questions and discuss difficult sections of the poems that might require further explanation.

Keywords:

دبوس: a kind of wand or club used in battles

صفرا: a yellow or greenish viscid alkaline fluid secreted by the liver

Homework article: http://kuyeshgh.blogfa.com/post/242

Vocabulary

اسپ

Asp

Horse

خفته

Khofteh

Sleeping person

رماندن

Ramandan 

Chasing someone away

دبّوس

Dabbos

Heavy wand

ورا

Vera/ou ra

For him/her

امیر

Amir 

Prince

جفا

Jafa 

Misery 

شوم

Shoom 

Bad omen

تیغ زن

Tigh zan

Kill me

ملحد

Molhad

Disbeliever 

مکافات

Mokafat

punishment

نفرین

Nefrin 

Curse 

ممتلی

Momtali 

Full

صفرا

Safra 

Vomit

قی 

Ghei

Vomit 

جبرئیل 

Jebreil

Gabriel 

مبارک

Mobarak

Blessed

نیکو گوهری

Nikoo gohari

Kind hearted

جهل

Jahl

Ignorance 

شمّه

Shammeh

Instance 

ثنا

Sana 

Praise 

خصال

Khesal 

Nature

مصطفی

Mostafa 

Prophet’s name

قوَت

Ghowat

Energy

ضعیفان

Zaifan

Poor

سعادت

Sa’adat

Happiness

پیشوا 

Pishwa 

Leader 

ابتهاج 

ebtehaj

 

Text

رنجانیدن امیری خفته یی را که مار در دهانش رفته بود

 

 

عاقلی بر اسپ می آمد سوار                           در دهان خفته یی می رفت مار

آن سوار آن را بدید و می شتافت                      تا رماند مار را، فرصت نیافت

چون که از عقلش فراوان بد مدد                      چند دبّوسی قوی بر خفته زد

برد او را زخم دبّوس سخت                            زو گریزان، تا به زیر یک درخت

سیب پوسیده بسی بد ریخته                             گفت: از این خور ای به درد آویخته!

سیب چندان مر ورا در خورد داد                      کز دهانش باز بیرون می فتاد

بانگ می زد کای امیر! آخر چرا                      قصد من کردی تو نادیده جفا؟

گر تو را ز اصل است با جانم ستیز                   تیغ زن، یکبارگی خونم بریز

شوم ساعت، که شدم بر تو پدید                        ای خنک آن را که روی تو ندید

بی جنایت، بی گنه، بی بیش و کم           ملحدان جایز ندارند این ستم

می جهد خون از دهانم با سخُن              ای خدا! آخر مکافاتش تو کن

هر زمان می گفت او نفرین نو              اوش می زد کاندر این صحرا بدو!

زخم دبّوس و سوار همچو باد               می دوید و باز در رو می فتاد

ممتلی و خوابناک و سست بُد                پا و رویش صد هزاران زخم شد

تا شبانگه می کشید و می گشاد              تا ز صفرا قی شدن بر پی فتاد

زو برآمد خورده ها زشت و نکو           مار با آن خورده، بیرون جست از او

چون بدید از خود برون آن مار را         سجده آورد آن نکوکردار را

سهم آن مار سیاه زشت زفت                چون بدید، آن دردها از وی برفت

گفت: خود تو جبرئیل رحمتی؟              یا خدایی، که ولیّ نعمتی؟

ای مبارک ساعتی که دیدی‌ام               مرده بودم، جان نو بخشیدی‌ام

تو مرا جویان، مثال مادران                من گریزان از تو مانند خران

خر گریزد از خداوند از خری             صاحبش در پی، ز نیکو گوهری

نز پی سود و زیان می جویدش            لیک تا گرگش ندرّد یا ددش

ای خنک آن را که بیند روی تو           یا در افتد ناگهان در کوی تو

ای روان پاک بستوده تو را                چند گفتم ژاژ و بیهوده تو را

ای خداوند و شهنشاه و امیر!               من نگفتم، جهل من گفت، آن مگیر

شمّه یی زین حال اگر دانستمی             گفتن بیهوده کی تانستمی

بس ثنایت گفتمی ای خوش خصال         گر مرا یک رمز می گفتی ز حال

لیک خامش کرده می آشوفتی              خامشانه بر سرم می کوفتی

شد سرم کالیوه، عقل از سر بجست       خاصه این سر را که مغزش کمتر است

عفو کن ای خوب روی خوب کار         آنچه گفتم از جنون، اندر گذار

گفت: اگر من گفتمی رمزی از آن         زهره تو آب گشتی آن زمان

گر تو را من گفتمی اوصاف مار          ترس از جانت بر آوردی دمار

مصطفی فرمود: اگر گویم به راست       شرح آن دشمن که در جان شماست

زهره‌های پردلان هم بردرد                 نی رود ره، نی غم کاری خورد

نه دلش را تاب ماند در نیاز                 نه تنش را قوّت روزه و نماز

همچو موشی پیش گربه،‌لا شود             همچو بره پیش گرگ از جا رود

اندر او نه حیله ماند، نه روش               پس کنم ناگفته تان من پرورش

همچو بوبکر رُبابی تن زنم                  دست چون داوود در آهن زنم

تا محال از دست من حالی شود                مرغ پربرکنده را بالی شود

چون یدالله فوق ایدیهم بود                       دست ما را دست خود فرمود احد

پس مرا دست دراز آمد یقین                    برگذشته ز آسمان هفتمین

دست من بنمود بر گردون هنر                  مقریا! بر خوان که:  انشق القمر

این صفت هم بهر ضعف عقلهاست             با ضعیفان شرح قدرت کی رواست؟

خود بدانی، چون برآری سر زخواب           ختم شد، والله اعلم بالصواب

مر تو را نه قوّت خوردن بدی                   نه ره و پروای قی کردن بدی

می شنیدم فحش و خر می راندم                 ربّ یسّر زیر لب می‌خواندم

از سبب، گفتن مرا دستور نی                   ترک توگفتن مرا مقدر نی

هر زمان می گفتم از درد درون                اهد قومی،‌انهم لا یعلمون

سجده‌ها می کرد آن رسته ز رنج               کای سعادت! ای مرا اقبال و گنج

از خدا یابی جزاها ای شریف                   قوّت شکرت ندارد این ضعیف

شکر، حق گوید تو را ای پیشوا!               آن لب و چانه ندارم و آن نوا

دشمنی عاقلان زین سان بود                    زهر ایشان ابتهاج جان بود

دوستی ابله بود رنج و ضلال                   این حکایت بشنو از بهر مثال