Lesson 9: Aorist Tense

In this section, we will concentrate on the Aorist Tense practicing with the morphological analysis of verbs. Students will read and discuss the biblical tradition within the text of John.

Discussion of the homework (40 min): Students will explain the declination and conjugation system they have learned from the previous lesson. There will also be a discussion of the homework followed by questions/answers and an explanation of difficult passages.

Grammar 1: Aorist Tense 1 (30 min)

The aorist stems are of two types: the so-called ‘weak’ or ‘first’ aorist, which adds the suffix -եաց- or -աց- to the root; and the so-called ‘strong’ aorist, which have no suffix between the verbal root and the aorist endings. In all cases, the special suffixes of the present stem are dropped.

աղալ [to grind]

գրել   [to write]

պագանել [to kiss]

Կիզուլ [to burn]

Singular 

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

աղացի

 

աղացեր

 

աղաց


 

աղացաք

 

աղացիք, էք

 

աղացին

գրեցի

 

գրեցեր

 

գրեաց


 

գրեցաք

 

գրեցիք, էք

 

գրեցին

պագի

 

պագիր

 

եպագ

պագաք

 

պագիք, էք

 

պագին

կիզի

 

կիզեր

 

կէզ, եկեզ

 

կիզաք

 

կիզիք, էք

 

կիզին

To Active conjunction belong:

 • the verbs with the ending -ալ- and without infix ան; 
 • the verbs with the ending -ել- with and without infixes;  
 • the verbs with the ending -ուլ-  without infixes.  

Exercise 1: Conjugate the following words (20 min)

 • գողանալ -to steal
 • կարդալ - to read
 • մոռանալ - to forget
 • սիրել - to love
 • խորհիլ - to think
 • արգելուլ - to forbid
 • հեծնուլ - to ride
 • անկանիլ - to fall

Exercise 2: Translate into English (30 min)

 • Խաղացաք գնացաք յերկին Յունաց։
 • Իբրև զաչս ի վեր եբարձ՝ հալեցաւ ընդ թագաւորն, սկսաւ խոսել ընդ նմա։
 • Մեծարեցաւ ի նմանէ բազում պատուով։
 • Թողեր, լքեր  շքեղաշուք ոսկիակուռ զաթոռն քո հայրենի։
 • Ես բազում անգամ կամեցայ սիրել զԱրշակ արքայ Հայոց։
 • Սպանաւ ի զօրացն Յունացն։
 • Անկան կործանեցան ապարանք նոցա։
 • Ես եմ որ փախեայ այսօր ի պատերազմէն։
 • Հեծաւ արի Արտաշես ի սեաւն գեղեցիկ։
 • Ապա Գնել պատանեակն էառ զնա ի կնութիւն իւր: 
 • Եւ համբաւ գեղեցկութեան աղջկանն ընդ վայրսն տարածեցաւ:

Grammar 2: Aorist Tense 2 (30 min)

The ‘strong’ aorist has no suffix between the verbal root and the aorist endings. 

 

  հեռանալ [to go away]

 

ուսանիլ [to learn]

հայել/իմ [to look]

ջեռնուլ [to warm]

 

Singular 

 

Plural

Singular 

 

Plural

Singular 

 

Plural

Singular 

 

Plural

1.

 

2.

 

3.

հեռացայ

 

հեռացար

 

հեռացաւ

 

հեռացաք

 

հեռացայք,

            

հեռացան

ուսայ

 

ուսար

 

ուսաւ

ուսաք

 

ուսայք

        

ուսան

հայեցայ

 

հայեցար

 

հայեցաւ

հայեցաք

 

հայեցայք

      

հայեցան

ջեռայ

 

ջեռար

 

ջեռաւ

ջեռաք

 

ջեռայք

 

ջեռան

To Passive/Middle conjunction belong:

 • the verbs with the ending -ալ- and with infix  -ան-
 • the verbs with the ending ել/իմ with and without -ան- infix
 • the verbs with the ending -ուլ- with -են- and -ն- infixes 

Exercise 3: Translate into English (30 min)

 • Աշակերտքն գտին ոչ միայն զմատեանսն, այլ և զթուղթսն։ 
 • Զի՞նչ տեսէք ի քաղաքին։
 • Ետես Տէր զչարչարնս որդւոցն Իսրայելի յԵգիպտոս և էջ փրկել զնոսա ի ձեռաց Փարաւոնի։
 • Մուշեղ սպարապետն Հայոց եհար զզօրսն Պարսից ի հարուածս անհնարինս։
 • Իբրեւ անց տօնն, ել Յիսուս ի տաճարն եւ ուսուցանէր։
 • Բազումք գայցեն յանուն իմ և ասիցեն, թէ ես եմ Քրիստոսն։
 • Տեսաք բազմութիւն վաճառողաց եւ գնողաց։

Vocabulary

 • պատգամաւոր - deputy, messenger, envoy, courier, delegate, ambassador
 • թուղթ - paper, letter
 • տալ - to give, to present, to offer
 • գրել  - to write 
 • հրովարտակ - edict
 • հոգևոր - spiritual
 • խնդրել -  to ask
 • իմաստութիւն - wisdom
 • չար - evil
 • փախչիլ -to run away, to escape
 • մարդ -people 
 • անասուն - animal
 • անարգել - to offend
 • բայց - but
 • հանապազ - always, at all times
 • գովել - to praise, to glorify
 • արթուն - watchful, that does not sleep
 • մնալ - to stay
 • բարեկամ - friend, relative
 • գիտել - to know
 • տեսանել -  to see
 • կոչել- to call
 • գտանել - to find
 • շտապ - hurry, haste
 • առաքել - to send, to dispatch, to expedite
 • հրեշտակ - angel, deputy
 • Յունաց -   plural Genitive of  Յոյն <Greek>
 • ծառայ - servant
 • տանել - to carry, to lead, to bear, to suffer

 Homework:  

 • Exercise A: Convert the following regular verbs from the present into the corresponding aorist form (Jean Francois R. Mondon, page 35-36).
 • Exercise B: Translate into the Classical Armenian (Jean Francois R. Mondon, page 36).
 • Reading from Mark 1:8-1:11 (Jean Francois R. Mondon, page 36-37).