Lesson 12: Imperative Tense

In this section, we will explore the Imperative Tense practising with the morphological analysis of words. The new grammar will be practised in the scriptural reading of the Gospel of Saint Luke using morphological analysis of words.

Discussion of the homework (40 min): Students will explain the declination and conjugation system they have learned from the previous lesson. There will also be a discussion of the homework followed by questions/answers and explanation of difficult passages.

Grammar 1: Present Imperative  (30 min)

The present imperative is used only in prohibitive statements, accompanied by the negative particle մի. Only the second person singular present imperative has distinct forms, the others being the same as the present indicative. The formation is based on the present stem with a characteristic vowel, to which is added the ending -ր. 

 

    -եմ

    -իմ

      -ամ

      -ում

singular

մի՛ սիրեր

մի՛ կամիր

մի՛ մնար

մի՛ թողուր

plural

մի՛ սիրէք

մի՛ կամիք

մի՛ մնայք

մի՛ թողուք

Exercise 1: Translate into English (20 min)

 1. Մի՛ արհամարհեր զծերութիւն մօր քո։
 2. Ամենեւին ի մահուանէ, մի՛ երկնչիք։
 3. Մի՛ սպանաներ, մի՛ գողանար մի՛ սուտ վկայեր։
 4. Մի՛ մոռանայք զառատաձեռն պարգևսն, որ շնորհի ձեզ յարքունուստ։
 5. Եթէ աղաչիցէ զքեզ թշնամին, և ի ձայն բարձր աղերսիցէ, մի՛ հաւատար նմա։
 6. Մի՛ արկանէք զմարգարիտս ձեր առաջի խոզաց։
 7. Զբարեկամ քո և զբարեկամ հայրենի մի՛ թողուր։
 8. Դուք մի՛ քննէք զգործսն իմ։
 9. Սակայն և դու մի՛ անիծաներ այլոց։
 10. Մի՛ կարծէր, զի ոչ ստէ մեզ այրն այն։ 
 11. Ի պիղծս մի՛ մերձենայք։
 12. Զերդումն սուտ մի՛ սիրէր։

Vocabulary

 • աշխարհ -world
 • վաճառական - merchant
 • խառնել - to mix, to mingle
 • գինի - wine
 • ապա - then
 • կողմն - side
 • դեսպան - ambassador, messenger, envoy
 • ուղարկել- send
 • յորժամ -when, since
 • ընթանալ - to run
 • արևելք - east
 • անցանել- to pass, to run, to flow
 • հուր-  fire, heat
 • հոսել - to flow, to drop
 • դաշտ - field
 • ամենայն - all, total, whole
 • մտանել -to enter
 • դուռն - door
 • նեղ- narrow
 • ուրախանալ - rejoice

Grammar 2: Aorist  Imperative  (30 min)

First conjunction

 

    -եմ

    -եմ

      -ամ

      -ում

singular

սիրեա՛

ա՛նց

  մնա՛

      թո՛ղ

plural

սիրեցէ՛ք

անցէ՛ք

մնացէ՛ք

թողէ՛ք
 

Second conjunction

 

    -իմ

    -իմ

      -ամ

      -ում

singular

հեռացի՛ր

նայեաց

ուսի՛ր

    ջեռի՛ր

plural

հեռացա՛յք

հեռացարո՛ւք

նայեցա՛յք

նայեցարո՛ւք

ուսա՛յք

ուսարու՛ք

ջեռա՛յք

ջեռարու՛ք

Third conjunction

 

    -իմ

      -ում

2 singular

փախի՛ր

    զարթի՛ր

2 plural

փախեա՛յք

փախերու՛ք

զարթեա՛յք

զարթեարու՛ք

Exercise 2: Translate into English (20 min)

 1. Գրեցէ՛ք եւ առաքեցէ՛ք առ իս:
 2. Խրատեցէ՛ք զորդիս ձեր. սաստեցէ՛ք եւ մխիթարեցէ՛ք:
 3. Պահեա՛ զբանս իմ եւ զպատուիրանս իմ: 
 4. Խնդրեա՛ զիմաստութիւն եւ մի՛ մերժեր զգիտութիւն:
 5. Հարցէ՛ք զծերս եւ զիմաստունս, մի՛ հարցանէք զանմիտս:
 6. Հա՛րց  զվարդապետն. մի՛  հարցաներ զմեզ:
 7.  Ապրեցո՛  զանձն քո եւ է՛ջ  ի խաչէդ: 
 8. Օգնեա՛ մեզ եւ զորացո՛ զմեզ:
 9. Հայեա՛ց  ի մրջիւնս  եւ  ուսի՛ր  ի նոցանէ  զջանասիրութիւն:
 10.  Զբարիս խորհեցարո՛ւք  եւ  խօսեցարո՛ւք  հանապազ: 

Homework:  

 1. Translate into English

Մի՛ յաղթիր  ի չարէն, այլ յաղթեա՛  բարեաւն  չարին: Հաւատացէ՛ք  յԱստուած եւ յիս հաւատացէ՛ք:  Ե՛լ  եւ  գնա՛  աստի: Մոռա՛ զժողովուրդ քո եւ զտուն հօր քո: Իմա՛  զինչ ասէ հայր քո: Իմացարո՛ւք անզգամք, մինչեւ յե՞րբ  ոչ առնուք ի միտ:  Որդեակ, իմում իմաստութեան անսա՛: Ցնծա՛ եւ ուրախ լեր: Մատուցէ՛ք պատարագս արդարութեան եւ յուսացարո՛ւք ի Տէր: Յիսուս, որդի Դաւթի, ողորմեա՛ց մեզ: Բա՛րձ ի մէնջ եւ հա՛ն զդա ի խաչ: Բարձէ՛ք զչարն ի միջոյ ձերմէ: Մերձեցարո՛ւք առ աստուած, սրբեցէ՛ք զձեռս մեղաւորք: Ածէ՛ք, զենէ՛ք զեզն պարարակ: Ընթերցի՛ր  զպատգամս զայսոսիկ յականջս ժողովրդեանդ: Խի՛ց զականջս քո: Ընտրեա՛ դու քեզ արս զօրաւորս: Է՛ջ ի տուն քո եւ լուա՛  զոտս քո: Ձգեա՛  զսուր քո եւ խոցեա՛  զիս դովաւ: Մո՛ւտ  ի շտեմարանս քո, փակեա՛  զդուրս քո, թաքի՛ր առ ժամանակ մի: Խորհեա՛ց  ընդ միտս քո թէ զինչ գործեսցես: Բա՛ց զսրունս քո, ա՛նց ընդ գետս: