Lesson 8: Demonstrative and Interrogative pronouns ( զի)

In this section, we will explore the demonstrative and Interrogative pronouns practising with the morphological analysis of words. The new grammar will be practised in the scriptural reading of the Gospel of Saint Luke using morphological analysis of words.

Discussion of the homework (40 min): Students will explain the declination and conjugation system they have learned from the previous lesson. There will also be a discussion of the homework followed by questions/answers and an explanation of difficult passages.

Grammar 1: Demonstrative pronoun (30 min)

A demonstrative is a word which points a specific thing out, such as this, that, these, those. Classical Armenian possesses a variety of demonstrative forms, including:  

 • demonstrative suffixes
 • demonstrative pronouns
 • two demonstrative adjectives

Singular

Nom.

սա

դա

այս

այդ

Acc.

զսա

զդա

զայս

զայդ

Gen.

սորա

դորա

այսր, այսորիկ

այդր,

այդորիկ

Dat.

սմա

դմա

այսմ,

այսմիկ

այդմ, 

այդմիկ

Abl.

ի սմանէ

ի դմանէ

յայսմ, յայսմանէ

յայդմ, յայդմանէ

Loc.

ի սմա

ի դմա

յայսմ

յայդմ

Instr.

սովաւ

դովաւ

այսու,

այսուիկ

այդու,

այդուիկ

Plural

Nom.

սոքա

դոքա

այսք, այսոքիկ

այդք

այդոքիկ

Acc.

զսոսա

զդոսա

զայս,

զայսոսիկ

զայդ,

զադոսիկ

Gen.

սոցա

դոցա

այսց, այսոցիկ

այդց,

այդոցիկ

Dat.

սոցա

դոցա

այսց,

այսոցիկ

այդց,

այդոցիկ

Abl.

ի սոցանէ

ի դոցանէ

յայսց,

յայսցանէ

յայդց,

յայդցանէ

Loc.

ի սոցա

ի դոցա

յայսց

յայդց

Instr.

սոքաւք

դոքաւք

այսոքիւք

այդոքիւք

Exercise 1: Translate into English (20 min)

 1. Ամենայն ինչ հնարաւոր է այնմ, որ հաւատայ։
 2. Կարող է Աստուած ի քարանցս յայսցանէ յարուցանէ որդիս Աբրահամու։
 3. Յաւուրսն յայնոսիկ ժողովուրդ բազում էի ի քաղաքին։
 4. Այդր խնդրոյ չիք սպառուած։
 5. Այդու օրինակաւ ոչ առնես զբարկութիւն արանց։
 6. Ի նոցունց յառաքելոց այս մեզ աւանդեցաւ։
 7. Եւ դու ի նմին պատժի կաս։
 8. Ո՞չ նոովին շաւղօք շրջեցաք։
 9. Մարդիկ ի նմին աշխարհի բնակեն։
 10. Ի նմին բերանոյ ելանեն օրհնութիւնք։

Vocabulary

 • երկնչիլ -to fear
 • աճել - to grow
 • զօրանալ - to become stronger
 • մտանել - to enter
 • սպանանել - to kill
 • ուսուցանել - to teach
 • օրհնել - to bless
 • սնանիլ - to be nourished
 • հաստատել - to confirm
 • ամպ- cloud
 • փայտ - wood
 • փախուստ - escape
 • արեգակն - sun
 • աշակերտ - pupil, student
 • քաղաք - city, town
 • դար - century
 • տուն - home, house
 • թշուառ - miserable

Grammar 2: Interrogative pronoun (30 min)

զի՞  

Interrogative

 1. what? what thing? 

Synonym: զինչ 

զի՞ կայ իմ եւ քո ―what do you want; or: what do you want of me?

քեզ զի՞ փոյթ է ― what does it matter to you?

զի՞ է որդեակ ― what do you want my son?

զի՞ արդեօք ― what? how? what is it?

զի՞ արդեօք Պետրոսն եղեւ ― what has happened to Peter?

 1.  why? for what reason? 

Synonym: ընդէր (əndēr)

զի՞ է զի ― what is the motive for which? why? what is it? Why then?

զի՞ է զի յարեւու եկիք այսօր ― how happens it that you are returned before sun-down?

Conjunction

 1. for, because; in order that, to the end that; that 

Զի քո արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս: Ամէն:― For thine is the kingdom, the power, and the glory, for ever and ever. Amen.

եւ զի ― since, because

վասն զի ― vasn zi ― for, because, wherefore

զի մի, զի մի երբէք ―, for fear that, that never

մի՛ դատիք, զի մի՛ դատիցիք ― do not judge lest ye be judged

որպէս զի ― in order that, that, to the end that, so that; because, for

է զի, էր զի ― sometimes; now and then

զի՞ է զի ― what is the motive for which? why? what is it? Why then?

իբրեւ զի, իբր զի ― as if, as though

կարեւոր է զի ― it is important that

մի՛ զի կոյր էր եւ մի զի աղքատ էր― in the first place he was blind, in the next poor

մինչ զի ― so that, in such a manner that

փոխանակ զի ― whereas; for as much as, since, because

Exercise 2: Translate into English (20 min)

 1. Զի՞նչ է բանքդ, վասն որոյ վիճիք ընդ միմեանս։
 2. Զի՞նչ արասցուք։
 3. Զի՞նչ ինչ առնել էր և ես արարի։ Վասն է՞ր կարմիր են ձորձք քո։
 4. Է՞չ վասն եկիր այսր։
 5. Վասն է՞ր իրիք այդպես տրտմեալ եք։
 6. Յիմէ՞ իմեքէ երկչիցիս։
 7. Զիմէ՞ իմեքէ ճառէ մատեանդ
 8. Զո՞ ոք ասեն զինէն մարդիկն թէ իցեմ։
 9. Զո՞ր ինչ յարարածոց բարի ասիցեն և զո՞ր չար։
 10. Զո՞ ոք զրկեցի, զո՞յր ուրուք ինչս յափշտակեցի։

 Homework:  

 1. Translate into English from Matthew 1:18-2:23  (Jean Francois R. Mondon, page 147-148).