Lesson 11: Present Subjunctive, Aorist Subjunctive

Today the students will explore the Present and Aorist Subjunctive and will also have the opportunity to practice their new knowledge. The participant will enrich their vocabulary and grammar through the historical and biblical texts using morphological analysis of words.

Discussion of the homework (40 min): Students will explain the declination and conjugation system they have learned from the previous lesson. There will also be a discussion of the homework followed by questions/answers and explanation of difficult passages.

Grammar 1: Present Subjunctive (30 min)

The present subjunctive is formed from the present tense stem with its characteristic vowel, to which the suffix -ից is added, and to this the usual present indicative endings.

 

-ու

1 sg.

ճանաչիցեմ  

մարտնչիցիմ

մոռանայցեմ

զբօսնուցում

2 sg.

ճանաչիցեմ

մարտնչիցիս

մոռանայցես

զբօսնուցուս

3 sg.

ճանաչիցէ

մարտնչիցի

մոռանայցէ

զբօսնուցու

1 pl.

ճանաչիցեմք

մարտնչիցիմք

մոռանայցեմք

զբօսնուցումք

2 pl.

ճանաչիցէք

մարտնչիցիք

մոռանայցէք

զբօսնուցուք

3 pl.

ճանաչիցեն

մարտնչիցին

մոռանայցեն

զբօսնուցուն

The subjunctive is used in many situations, of which the following are the most common:

 1. wishes and exhortations and commands. In these senses the imperative թող is sometimes found before the subjunctive;
 2. purpose clauses;
 3. certain conditional clauses; 
 4. in a future sense.

Exercise 1: Translate into English (30 min)

 1. Հարցանեմք, զի ուսանիցիմք: 
 2. Եթէ հաւաստեաւ խնդրիցեմք, գտանիցեմք:
 3. Ո՞ է սա, որ փրկիցէ զմեզ:
 4. Դիակամբք թշնամեաց լցին զդաշտն ամենայն: 
 5. Երանելի է այր, որ համբերիցէ փորձանաց:
 6. Առաքէ հրեշտակս առ Արայն գեղեցիկ՝ ընծայիւք և պատարագօք, բազում աղաչանօք և խոստմամբ պարգևաց: 
 7. Յորժամ լսիցէք համբաւս պատերազմաց, մի՛  խռովիցիք: 
 8. Կապէ զոտս Արշակայ երկաթեղէն շղթայիւք: 
 9. Արդ առնուցում զհաց իմ և զգինի իմ: 
 10. Կերակրեցի զնոսա հացիւ և ջրով:
 11. Սքանչելի է և աշխարհն առատութեամբ ամենայն պտղոց: 
 12. Միթէ քաղիցե՞ն  ի փշոց խաղող կամ ի տատասկէ  թուզ: 
 13. Համրն և կոյրն խօսիցի և տեսանիցէ:
 14. Առաքէ ի Հայս հանդերձ մեծաւն Վրթանաւ: 

Grammar 2: Aorist Subjunctive (30 min)

 

Active

Passive/ Middle

1 sg.

գնացից 

հեռացայց

2 sg.

գնասցես

հեռասցիս

3 sg.

գնասցէ

հեռասցի

1 pl.

գնասցուք

հեռասցուք

2 pl.

գնասջիք

հեռասջիք

3 pl.

գնասցեն

հեռասցին

Exercise 2: Translate into English (30 min)

 1. Ելցեն վաղվաղակի ի տեղւոջէ իւրեանց:
 2. Եւ ցամաքեսցին ձկունք նոցա ի ջուրցն պակասութենէ, եւ մեռցին ի ծարաւոյ:
 3. Իսկ արդ  ո՞ պատմեսցէ ձեզ եթէ հուր բորբոքեալ կայ: 
 4. Զի ահաւասիկ թագաւոր արդար թագաւորեսցէ, եւ իշխանք իրաւամբք տիրեսցեն: Եկա՛յք ծաղր արասցուք զդա: 
 5. Մի՛ոք յափշտակեսցէ զնոսա ի ձեռաց իմոց:
 6. Ծառայ իմաստուն տիրեսցէ տերանց անմտաց:
 7.  Զամբարս նոցա մեք պահեսցուք: 
 8. Համարձակ շրջեսջիք, ոչինչ ձեզ վնասեցից, եւ զայս երդմամբ հաստատեցից:
 9. Հարցից եւ ես ցձեզ բան մի:
 10.  Բայց ե՛կ յանդիման լիցուք միմեանց ի քաղաքն Պտղոմէացւոց, զի տեսցուք զմիմեանս: 
 11. Եւ յամին երրորդում սերմանեսջիք եւ հնձեսջիք, տնկեսջիք այգիս եւ կերիջիք զպտուղ նորա: 

Vocabulary

 • աչք - eye
 • ժողովուրդ - people
 • մարգարէ - prophet
 • լուսին - moon
 • արքայ - king
 • սիրտ - heart
 • գետ - river
 • վտակ - stream
 • մանուկ - child
 • երիտասարդ - young
 • ծեր - old
 • մշակ - farmer
 • պատուել - to honour
 • խնամել - to take care
 • պահել - to preserve
 • մեռանիլ - to die
 • ելանել - to go out, come from, to ascend
 • իջանել -  to descend, to come down
 • խաւարիլ  - to be darkened
 • երկնչիլ -to fear
 • աճել - to grow
 • զօրանալ - to become stronger

 Homework:  

 1. Translate into English:

Առաքէ ի Հայս հանդերձ մեծաւն Վրթանաւ: Յորժամ տեսանիցես զաղքատն մի՛  զանց առնիցես: Յորժամ կամիցիս՝  վառիցես  և  յորժամ կամիցիս՝  խափուցանիցիս: Առնուցուն ջուր ուրախութեամբ յաղբերացն: Յորժամ տանիցին զձեզ յատեան, մի՛  ինչ հոգայցէք թէ զինչ խօսիցիք: Միթէ կարիցէ՞  կոյր կուրի առաջնորդել. ո՞չ  ապաքէն երկոքին ի խորխորատ անկանիցին: Արտօսրալիր ողբովք ճառագրեմք զբազում հարուածս: Գինի սրսկեն մեղուանոցացն, զի պարսն որ ելանիցէ՝  վաղվաղակի անդ իջանիցէ: Ապաշխարէր մեծաւ տառապանօք: Հատին զգլուխ սրբոյն սուսերաւ:

Եզն եւ արջ ի միասին ճարակեսցին, եւ որդեակք նոցա խառն շրջեսցին: Ընդէ՞ր  փոխանակ լուսոյդ ինձ ոսկի ոչ բղխեսցես: Եթէ դոքա լռեսցեն, քարինքդ աղաղակեսցեն: Հաց՝ զմեր կերիցուք, եւ հանդերձ՝ զմեր զգեցցուք, բայց միայն անուն քո կոչեսցի ի վերայ մեր:  Եթէ գտցի անդ քսան արդար, ոչ կորուսից զքաղաքն վասն քսանիցն: Որ համբերեսցէն ի սպառ՝  նա կեցցէ: Սա է ժառանգն, եկա՛յք սպանցուք զսա եւ կալցուք զժառանգութիւն սորա: Ճերմակաձին գինի արբցէ: Ի բա՛ց լեր յանիրաւէ անտի, եւ ոչ երկիցես, եւ դողումն ի քեզ ոչ մերձեսցի: