Lesson 13: Participle, Comparison

During this day, students will master the new knowledge of the Participles and the comparison degree of Adjectives. The new grammar will be practised in the philosophical reading of Yeznik of Kolb using morphological analysis of words.

Discussion of the homework (40 min): Students will explain the declination and conjugation system they have learned from the previous lesson. There will also be a discussion of the homework followed by questions/answers and explanation of difficult passages.

Grammar 1: Participle (30 min)

There are several participles in Classical Armenian; one is formed from the infinitive, one from the present stem, and one from the aorist stem, and one from the aorist stem.

 • From the infinitive are formed participles in -ոց. These indicate what will or   should happen; 

սիրելոց է -he should love, he should be loved

գալոց է -  he will come

 • From the present is formed a participle in -ող;

սիրող - loving, loved

տեսանող - seeing

 • From the aorist stem is formed a participle in -եալ which has an active and a passive meaning;

ասացեալ-  said, having spoken

մեռեալ - dead

Exercise 1: Translate into English (30 min)

 1. Ամենայն թագաւորութիւն բաժանեալ յանձն աւերի եւ տուն բաժանեալ յաննձն կործանի։
 2. Մի՛ կծկիցես զձեռն քո եղբօրէ կարօտելոյ։
 3. Տու՛ր խրատ ցածուցանել զբոցն բորբոքեալ եւ դադարեցուցանել զալիսն կուտակեալս։
 4. Հողագործին աշխատելոյ պարտ է նախ ի պտղոյն վայելել։
 5. Եւ շունք կերակրին ի փշրանաց անկելոց ի սեղանոյ տեառն իւրեանց։
 6. Դու հոգաս և զբազում իւիք զբաղեալ ես։
 7. Այդպիսի գեղ ազնիւ և հասակ գեղեցիկ չիք իմ տեսեալ։
 8. Եթէ հաւատացեալ էր Մովսեսի, ապա եւ ինձ հաւատայիք։

Grammar 2: Comparison (30 min)

 • There is one intensive suffix, -ագոյն, which may be added to adjectives to produce forms with comparative or superlative sense: իմաստնագոյն ‘very wise’ from իմաստուն ‘wise’; 
 • The comparative degree may be indicated by constructions involving the adverbs աւելի ‘more’, առաւել ‘more’, եւս ‘yet, still, even’.

Սիրէ զհայր առաւել քան զիս - whoever loves his father or  more than me

 • The superlative degree is often denoted through constructions involving ամենայն ‘all, every’ or ամենեքեան ‘all individuals’.

Փոքր է զամենայն սերմանիս - it is smaller than all seeds.

Exercise 2: Translate into English (30 min)

 1. Քաղցր է նա քան զխորիսխ մեղու։
 2. Տեսիլ աչաց հաւատարիմ է քան զլուր ականջաց։
 3. Զի՞նչ հզօրագոյն քան զառիւծ։
 4. Ջուր քան զծանունսն նրբագոյն է և քան զթեթեւսն՝ թանձրագոյն։
 5. Քակեցից զշտեմարանս իմ եւ եւս մեծամեծս շինեցից։
 6. Վատթար եւս ես քան զշուն։
 7. Լուսին մթագոյնէ յոյժ քան զարեգակն։
 8. Օձն էր իմաստագոյն քան զամենայն գազանս։
 9. Զանձն իւր ունի մարդ թշնամի չար քան զամենայն թշնամիս։
 10. Ո՛վ իցէ ի մէնջ մեծ յարքայութեան երկնից։
 11. Ամենայն իմաստասիրացն իմաստագոյն՝ Սոկրատ։
 12. Յանդիմանեալ կշտամբեաց զբարբառսն ստութեան։
 13. Զի՞նչ քան զայն թշուառության իցէ։

Vocabulary

 • սկիզբն - beginning, origin
 • հիմն -  base, basis, foundation
 • հաստատել - confirm
 • առնուլ -take
 • աւար -capture
 • կողմն - side
 • քանզի - because
 • մարդ - man
 • մարմին - body
 • կազմել- to form, to construct
 • խոնաւութիւն - humidity
 • ցամաքութիւն - dryness
 • ցրտութիւն - cold, coldness
 • ջերմութիւն - heat
 • տեսանել - to see
 • ամենայն  - all, total, whole
 • յուռթի - watered, fertile
 • խրատել - to admonish, to advise, to instruct, to discipline
 • մի՛ ծուլար - don’t be lazy (Negative  form of Imperative tense)
 • ուսումն- study
 • օր - day
 • ուրախութիւն - joy, rejoice 
 • երգ - song
 •   անցուցանել - to spend
 • բազմութիւն - crowd, multitude
 • վաճառող - seller
 • գնող - buyer
 • Իբրև - when
 • Յիսուս -Jesus
 • տաճար - temple

 Homework:  

 1. Translate into English:

Կոյր զրկի ի ճառագայթից արեգական: Սկսանին փոքրանալ ստուերք տարերց երկրի: Տապալեաց զլերինս ի հիմանէ: Զխաղաղութիւն խնդրէր արքայն Ալանաց: Առաքէ ի հայս հանդերձ մեծաւն Վրթանաւ: Քանզի մարդոյ մարմին ի չորից տարերց խառնեալ է:  Մի՛ կասկածեր ի կայսերէ: Ահաւասիկ բանք արդարութեամբ կատարեցան: Ոչ թէ յարևելից յարևմուտս գնան՝ այլ յարևմտից յարևելս: Հրամայէ դնել զնա ի վերնատանն ապարանից: Գթացեալ տէր ծառային այնորիկ՝ արձակեաց զնա: Զենցես զխոյն և առեալ զարիւն նորա հեղցես շուրջ զսեղանովն: Գտջիք զնոսա առ եզեր գետոյն:

Ադամ ծնաւ երկուս որդիս, զԿայէն եւ զԱբէլ: Մարդիկն սկսան բազմանալ ի վերայ երկրի եւ ծնան նոցա ուստերք եւ դստերք: Յովսէփ գնեցաւ ի վաճառականաց իսմայելացւոց, վաճառեցաւ դահճապետին Փարաւոնի, արկաւ ի բանտ, հանաւ ի բանտէ եւ կացուցաւ իշխան Եգիպտացւոց: Գունդ կազմէր ի Հայոց Մեծաց եւ յարքունիտանէ, ըստ նմին օրինակի ի Վրաց եւ յԱղուանից եւ յաշխարհէն Լփնաց եւ այլ եւս ի կողմանց հարաւոյ: Որոց ոգիքն թուլացեալ են յերկնաւոր առաքինութենէն՝ յոյժ ընդ ահիւ անկեալ է բնութիւն մարմնոյ, յամենայն հողմոյ շարժի, եւ յամենայն բանէ խռովի, եւ յամենայն իրաց դողայ: Ցլուք սպիտակօք եւ գիսաւոր նոխազօք առատացոյց զզոհս կրակի, պսակօք և պատուովք մեծարեաց զբազումս ի մոգաց եւ ի մոգպետաց